Skip links

Medezeggenschap

PZC Dordrecht vindt dat zowel bewoners, cliënten als medewerkers invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie. Cliënten en bewoners hebben zich verenigd in de centrale cliëntenraad. De identiteitsraad bewaakt de identiteit van de organisatie. De medewerkers oefenen hun invloed uit via de ondernemingsraad en de professionele adviesraad.

Centrale cliëntenraad

In de centrale cliëntenraad (CCR) krijgen bewoners/cliënten of hun vertegenwoordigers de kans om mee te denken en te praten over de aard en de kwaliteit van de zorg die PZC Dordrecht biedt. Het delen van kennis en het uitwisselen van informatie tussen de cliëntenraad en organisatie zorgt ervoor dat wij als PZC Dordrecht continu onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren en afstemmen op de wensen van onze bewoners/cliënten. Regelmatig contact en overleg over zowel praktische zaken als meer beleidsmatige kwesties vinden we belangrijk en waardevol.

Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) geeft de centrale cliëntenraad een aantal rechten. Bijvoorbeeld het recht op informatie over het reilen en zeilen van de zorgorganisatie. En het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie over de zorg- en dienstverlening. Denk aan onderwerpen als reorganisatie, bejegening, verhuizing en de kwaliteit van de zorg en de maaltijden.

Wat doet de centrale cliëntenraad?

– Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van bewoners/cliënten.
– Adviseren van de bestuurder, directie en het management
– Bewaken van de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg.
– Deelnemen aan projecten en onderzoeken.
– Deelnemen aan huiskamergesprekken en familiegesprekken.
– Contact houden met andere belangenorganisaties.

Waaruit bestaat de centrale cliëntenraad?

De centrale cliëntenraad heeft een voorzitter, vicevoorzitter, leden die de locaties (Crabbehoven, Dubbelmonde en Albert Schweitzerplaats) vertegenwoordigen en een ambtelijk secretaris.

Contact

In de hal van de locatie Crabbehoven hangt een brievenbus waarin u brieven kunt deponeren. In locatie Dubbelmonde staat een brievenbus bij de receptie. U kunt ook een e-mail sturen naar clientenraad@pzcdordrecht.nl.

Contactpersoon
Wim Eggens, ambtelijk secretaris
(06) 511 305 18
wim.eggens@pzcdordrecht.nl

Postadressen
Locatie Crabbehoven
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

Locatie Dubbelmonde
Koningstraat 290
3319 PH Dordrecht

Ondernemingsraad

Meedenken, meepraten en meebeslissen. De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol binnen PZC Dordrecht. De OR bestaat uit een enthousiaste groep medewerkers die zich inzet voor de belangen van de medewerkers en de organisatie. Door mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de grens van de eigen werkplek en afdeling heen, kan de OR bijdragen aan een goede werkomgeving en betere resultaten.

Wie zijn onze leden?

De leden van de OR zijn afkomstig uit verschillende afdelingen binnen PZC Dordrecht. Om de drie jaar zijn er verkiezingen waarbij nieuwe leden worden gekozen of zittende leden zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Bevoegdheden en rol

Voor de OR geldt de Wet op ondernemingsraden (WOR). Deze wet geeft de OR een aantal bevoegdheden waaronder adviesrecht en instemmingsrecht. Hiermee kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het beleid van de werkgever. De OR heeft geregeld contact met de achterban om te weten wat er speelt én om een advies en/of instemming te onderbouwen. De OR heeft daarbij een kring van medewerkers om zich heen die graag meedenken. Deze kring wordt regelmatig geraadpleegd.

Overlegmomenten

De OR komt wekelijks bij elkaar. De officiële OR-vergaderingen, elke eerste dinsdag van de maand, zijn openbaar. Zes keer per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de bestuurder. Andere gesprekspartners van de OR zijn onder andere de Raad van Toezicht, P&O, de controller, het dagelijks bestuur van de doelgroepen en de centrale cliëntenraad.

Contact

Judy Koopmans
(078) 652 87 17
or@pzcdordrecht.nl

Identiteitsraad

De identiteitsraad van PZC Dordrecht bewaakt de identiteit van de organisatie. De Raad geeft op beleidsniveau mede vorm aan de protestants-christelijke identiteit en heeft het belang van bewoners en cliënten daarbij altijd scherp in het vizier. De identiteitsraad vormt de schakel tussen PZC Dordrecht en de protestantse kerken op het Eiland van Dordrecht die nauw met ons verbonden zijn.

Gevraagd en ongevraagd advies

De identiteitsraad adviseert de bestuurder, gevraagd en ongevraagd, over zaken die de identiteit van de PZC Dordrecht aangaan. Hierbij staat het Bijbelse verhaal van de Barmhartige Samaritaan centraal en zijn waarden als persoonlijke aandacht, respect, zingeving en dienstbaarheid aan onze naaste leidend. Concreet betekent het dat de identiteitsraad advies uitbrengt over zaken zoals de benoeming van de bestuurder, de leden van de Raad van Toezicht en de geestelijke verzorgers. De identiteitsraad is nauw betrokken bij het zingevingsgericht werken en neemt deel aan gesprekken over onze kernwaarden en het beleid met betrekking tot het levenseinde (palliatieve zorg).

Samenstelling identiteitsraad

De identiteitsraad bestaat uit een lid vanuit de Raad van Toezicht, vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en andere protestantse kerken op het Eiland van Dordrecht en medewerkers van PZC Dordrecht. Ook de geestelijk verzorgers en zingevingsspecialist van PZC Dordrecht zijn lid.

Professionele adviesraad

In 2019 is een professionele adviesraad (PAR) gestart binnen PZC Dordrecht. In een PAR komen professionals die binnen een bepaald vakgebied bij PZC Dordrecht werkzaam zijn, samen om hun expertise te delen. Het doel hiervan is om na te denken over hoe het beleid de zorg aan de bewoners en cliënten verder kan ontwikkelen. Zij brengen ideeën in en starten initiatieven. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. Op deze manier kunnen professionals hun kennis en expertise inzetten voor kwaliteitsverbetering.

Meedenken over het kwaliteitsbeleid

De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gevoerde kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsplan. Op die manier draagt zij bij aan een grotere professionele betrokkenheid en invloed op de koers van de organisatie.

Sinds de introductie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is meer nadruk komen te liggen op de rol van de zorgprofessionals in het primaire proces van zorg, facilitaire zaken en behandeling. Onze professionals hebben nu een stem in de PAR.

PZC Dordrecht-medezeggenschap

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PZC Dordrecht. Onze medewerkers helpen u graag verder.