Skip links

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) is het toezichthoudende orgaan van PZC Dordrecht. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene zaken binnen de stichting. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Bij de uitoefening van zijn taak houdt de raad van toezicht zich aan de Governancecode Zorg. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van PZC Dordrecht en in het reglement van de raad van toezicht.

De raad van toezicht is onafhankelijk

De leden zijn – buiten hun toezichthoudende rol – op geen enkele manier verbonden met PZC Dordrecht. Het profiel voor de leden van de raad van toezicht is opgenomen in het reglement.
De raad van toezicht laat zich informeren door de bestuurder (afspraken hierover zijn vastgelegd in het informatieprotocol), maar ook door de medezeggenschapsorganen van het PZC Dordrecht: de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de identiteitsraad en de professionele adviesraad.

Verbinding met de medewerkers

De raad van toezicht legt werkbezoeken af in de verschillende locaties van PZC Dordrecht en nodigt medewerkers, managers en (para)medisch specialisten uit om in de reguliere rvt-vergaderingen specifieke projecten of onderwerpen toe te komen lichten. Daarnaast sluit de raad van toezicht aan bij relevante activiteiten die zowel binnen als buiten PZC Dordrecht georganiseerd worden.

Samenstelling raad van toezicht
  • de heer drs. J.C.C. (Kim) Bruggeman, voorzitter (lid Renumeratiecommmissie)
  • de heer drs. L.H. (Leen) Kroos, vicevoorzitter (lid commissie Bedrijfsvoering en voorzitter Renumeratiecommissie)
  • de heer drs. R. (Ronald) Borgman, lid (voorzitter commissie Bedrijfsvoering)
  • mevrouw prof. dr. M.C. (Martine) de Vries, lid (voorzitter commissie Zorgkwaliteit)
  • de heer drs. K.P. (Keimpe) Bak, lid (lid commissie Zorgkwaliteit)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de raad van toezicht, de heer H.W. (Wouter) Voshol.